Verplichte EPBD-keuring airconditioningsystemen per 1 december 2013
(Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland)

De EPBD-keuring van airconditioningsystemen is op 1 december 2013 van kracht geworden. Dit betekent dat gebouwbeheerders verplicht zijn hun airconditioningsystemen met een totaal opgesteld koelvermogen van meer dan 12 kW eens in de 5 jaar te laten keuren. Dit zorgt voor energiebesparing, minder CO2-uitstoot en een optimaal werk- en verblijfsklimaat.

Meer comfort in gebouwen

De energiecomponent van airconditioningsystemen krijgt van veel gebouwbeheerders weinig aandacht. Veel systemen staan niet optimaal afgesteld of sluiten niet aan bij de koelingsbehoefte van een gebouw. De nieuwe keuringsverplichting brengt hier verandering in. Door te zorgen voor bedrijfszekere, veilige en energie-efficiënte airconditioning kunnen gebruikers veiliger, gezonder en comfortabeler werken en gaan exploitatiekosten omlaag. Bovendien levert het uiteindelijk geld op als gevolg van energiekostenbesparing: een goed afgesteld airconditioningsysteem bespaart al snel 10 tot 30% op de jaarlijkse energiekosten, de kosten van een keuring zijn daardoor snel terugverdiend.

Verplichte diploma’s deskundigen

Om de keuringen uit te mogen voeren, hebben deskundigen – zoals installateurs – een diploma EPBD-A Airconditioningsystemen of een EPBD-B Airconditioningsystemen nodig. Voor klasse 1-installaties – airconditioningsystemen tussen 12 kW en 45 kW – voldoet een diploma EPBD-A. Voor klasse 2 en 3 – airconditioningsystemen groter dan 45 kW – is ook een diploma EPBD-B vereist. Wie het diploma categorie 1 koelinstallaties heeft behaald na 1 januari 2010 (in het kader van de regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties), is voorlopig vrijgesteld van het behalen van het diploma EPBD A, maar moet zo nodig nog wel het diploma EPBD-B behalen. Dat kan vanaf 1 januari 2014. Bij de keuring kan de deskundige de gebouwbeheerder ook nuttig advies geven over mogelijke verbetering of vervanging van het airconditioningsysteem en over alternatieve oplossingen. Inspectie Leefomgeving en Transport ziet toe op de naleving van de keuringsverplichting.

Uitvoering schema keuringen

In de regeling is een schema van invoering opgenomen waarbinnen de keuringen uiterlijk moeten zijn uitgevoerd. De peildatum om het aantal jaren in gebruik van de installatie te bepalen is het moment van inwerkingtreding van de regeling: 1 december 2013:

  • Klasse 1 airconditioningsystemen die voor 1 december 2003 in gebruik zijn genomen, moeten gekeurd zijn op 31 december 2014
  • Klasse 2+3 airconditioningsystemen die voor 1 december 2003 in gebruik zijn genomen, moeten gekeurd zijn op 30 juni 2015
  • Klasse 1+2+3 airconditioningsystemen die tussen 1 december 2003 en 1 december 2008 in gebruik zijn genomen, moeten gekeurd zijn op 31 december 2015
  • Klasse 1+2+3 airconditioningsystemen die tussen 1 december 2008 en 30 november 2013 in gebruik zijn genomen, moeten gekeurd zijn op 30 juni 2016
  • Airconditioningsystemen die vanaf 1 december 2013 in gebruik zijn genomen, vallen onder de gewone regeling en moeten tenminste 1 maal per 5 jaar gekeurd worden.

Ondersteuning bij keuringsmethode

Om deskundigen en gebouwbeheerders te ondersteunen bij de keuringsverplichting, heeft Agentschap NL de Installatie Performance Scan (IPS) ontwikkeld. Dit is een gratis applicatie en bestaat uit een verwarmingsmodule en koelmodule. De koelmodule ondersteunt deskundigen bij het keuren conform de voorgeschreven keuringsmethode. Daarnaast levert de module een keuringsverslag op dat voldoet aan de wettelijke vereisten. De IPS is gratis te downloaden.

Europese richtlijn EPBD

De EPBD-keuring van airconditioningsystemen is de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Deze richtlijn – die in 2002 in werking is getreden en in 2010 is herzien – verplicht EU-landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren. Die maatregelen zijn met name gericht op airconditioning- en verwarmingssystemen. Het doel van de EPBD is om in 2020 20% minder CO2-uitstoot te hebben en 20% energiebesparing te bereiken.

Folder EPBD
Klik hier voor de EPBD facsheet van Agentschap.nl
Klik hier voor de EPBD facsheet van de NVKL